Klauzula informacyjna P.P.H.U Jędruś Andrzej Mikulski

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej : RODO, przekazujemy następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U Jędruś Andrzej Mikulski, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 26/3;
2. W sprawach ochrony danych osobowych skontaktuj się z Administratorem - adres wskazany w pkt 1, lub z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email : iod.jedrus@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897,
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych :
a) dane osobowe kontrahentów Administratora przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) dane osobowe przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, w zakresie i w celu określonym w treści zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) dane osobowe klientów spoza UE przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 126 -130 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. ze zm.
d) dane osobowe kontrahentów i klientów Administratora przetwarzane mogą być dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, kontakt - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie :
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz do celów wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.
6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora :
    a) dostępu do danych osobowych,
    b) prawo do ich sprostowania,
    c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
    e) prawo do przenoszenia danych,
    f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa wykonania usługi, niemożność zawarcia umowy,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 
 
 


 
  P.P.H.U. "JĘDRUŚ" Andrzej Mikulski
ul. Warszawska 26/3
19-206 Rajgród
719-000-23-06
tel. (0-86) 272 16 70
fax. (0-86) 272 15 90

 BIURO:     ul. Rajgrodzik 19
19-206 Rajgród
biuro@jedrus.com.pl

GODZINY OTWARCIA:
 OD 07:00 DO 17:00 - SOBOTA DO 15:00

    tel. (0-86) 272 19 17
fax. (0-86) 272 18 72
kom. 519 189 831
kom. 519 189 833

Punkt Białystok:
15-585 Białystok
ul. Zabłudowska 72
kom. 723 577 752


SERWIS: 502 556 715